Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Zdziechowicach

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Zdziechowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zdziechowice.szkolna.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Drzymała, adres poczty elektronicznej informatyk@zdziechowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158738271. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku.
Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno główne i dwa boczne. Żadne wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie posiadają ramp oraz pochylni. W każdym z wejść jest do pokonania kilka stopni schodów.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
W budynku są 3 kondygnacje: parter, I piętro, II piętro. Pomiędzy korytarzami są schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma wind.

Dostępność pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami i pętlami indukcyjnymi. W szkole nie ma systemu informacji głosowych.

Dostępność parkingów.
Parkingi nie są w pełni dostosowane. Brak specjalnego oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Do budynki szkoły za zgodą dyrektora ma prawo wejść osoba z psem asystującym/przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego.
W szkole nie ma tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe i oświadczenia.
Zawartość strony w niewielkim stopniu dotyczy osób niepełnosprawnych. Ze strony internetowej korzystają głównie rodzice, uczniowie i nauczyciele szkoły. Szkoła nie jest jednostką integracyjną i poza indywidualnymi wyjątkami nie uczęszczają do niej dzieci i uczniowie niepełnosprawni.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Anonimowa skrzynka
na sygnały
dot. bezpieczeństwa uczniów

kliknij tu aby opisać zdarzenie