Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Zdziechowicach

Procedury i informacje w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Utworzono dnia 02.06.2020

Egzamin ósmoklasisty – ważne informacje

dla uczniów i rodziców

Opracowano w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.

 1. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 5. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy dziecko choruje na alergię, której objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów, w przypadku danego zdającego, jako objawów.
 6. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, np. książek, maskotek, itp.
 7. Uczniów obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 8. Stwierdzenie, że uczeń wniósł na salę egzaminacyjną telefon komórkowy lub inne urządzenie telekomunikacyjne, jest podstawą do przerwania egzaminu dla tego ucznia i unieważnienia jego pracy.
 9. Na egzaminie każdy zdający korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych – długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a na egzamin z matematyki – dodatkowo linijka. Są to jedyne przybory z których uczeń może korzystać podczas egzaminu ósmoklasisty.
  Uczniowie powinni być wyposażeni w co najmniej dwa długopisy lub pióra (zapas na wypadek, gdyby jeden z długopisów przestał pisać).
 10. Uczniom nie wolno wymieniać się/pożyczać sobie żadnych przyborów, wody i innych rzeczy.
 11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczeń może przynieść własną butelkę z wodą (wyłącznie mała butelka – do 0,5 litra, którą zdający stawia na podłodze obok stolika, aby nie doszło do przypadkowego zalania arkusza egzaminacyjnego).
 12. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, uczniowi są zobowiązani do zachowania odpowiedniego odstępu od innych osób (co najmniej 1,5 m) oraz zakrycia ust i nosa.
 13. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych - po zajęciu miejsc przez zdających.
 14. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczaszachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 15. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, wówczas, kiedy:
  1) podchodzi do niego nauczyciel,
  2) wychodzi do toalety,
  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.
 16. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku w Sali egzaminacyjnej.
 17. Zdający powinni stosować się do następujących zasad:
  - niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  - przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  - zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających przed i po zakończonym egzaminie (co najmniej 1,5 m).
 18. W trakcie trwania egzaminu zdających obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
 19. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 20. Zdający nie mogą gromadzić się pod szkołą, aby podzielić się wrażeniami po egzaminie. Można to zrobić po powrocie do domów z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Bezwzględnie należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 21. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, dyrektor szkoły niezwłocznie przerywa egzamin tego zdającego, zapewnia odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

Prosze czytać informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty na stronie OKE Kraków i CKE. W tym linku znajdują się materiały pomocnicze na stronie OKE.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 32

W poprzednim tygodniu: 54

W tym miesiącu: 307

W poprzednim miesiącu: 441

Wszystkich: 48631

Anonimowa skrzynka
na sygnały
dot. bezpieczeństwa uczniów

kliknij tu aby opisać zdarzenie