Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Zdziechowicach

Procedury i informacje w sprawie egzaminu ósmoklasisty 2021

Utworzono dnia 10.05.2021

Egzamin ósmoklasisty – ważne informacje dla uczniów i rodziców.

 

Opracowano w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów ósmoklasisty.

 

 1. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek, itp.
 6. Stwierdzenie, że uczeń wniósł na salę w której odbywa się egzamin telefon komórkowy lub inne urządzenie telekomunikacyjne, jest podstawą do przerwania egzaminu dla tego ucznia i unieważnienia jego pracy.
 7. Na egzaminie każdy uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych – długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a na egzamin z matematyki – dodatkowo linijka. Są to jedyne przybory, z których uczeń może korzystać podczas egzaminu.
 8. Uczniowie powinni być wyposażeni w co najmniej dwa długopisy lub pióra (zapas na wypadek, gdyby jeden z długopisów przestał pisać).
 9. Uczniom nie wolno wymieniać się/pożyczać sobie żadnych przyborów, wody i innych rzeczy.
 10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczeń może przynieść małą butelkę z wodą, którą  stawia na podłodze obok stolika, aby nie doszło do przypadkowego zalania arkusza.
 11. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, uczniowie są zobowiązani do zachowania odpowiedniego odstępu od innych osób (co najmniej 1,5 m) oraz zakrycia ust i nosa (maseczką jedno- lub wielorazową).
 12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 13. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego egzamin aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 14. Uczniowie mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 15. Uczniowie powinni stosować się do następujących zasad:
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów przed i po zakończonym egzaminie (co najmniej 1,5 m).
 1. W trakcie trwania egzaminu uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktowania się z innymi uczniami.
 2. Należy unikać tworzenia się grup  przed szkołą oraz przed salą w której jest przeprowadzony egzamin - zarówno przed egzaminem jak i po jego zakończeniu.
 3. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, dyrektor szkoły zapewnia odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie OKE w Krakowie i na stonie CKE.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 158

W poprzednim tygodniu: 122

W tym miesiącu: 399

W poprzednim miesiącu: 764

Wszystkich: 56455

Anonimowa skrzynka
na sygnały
dot. bezpieczeństwa uczniów

kliknij tu aby opisać zdarzenie