Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Zdziechowicach

Wycieczki

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Zespołu Szkół w Zdziechowicach

 1. AKTY PRAWNE
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą (Dz. U. nr 57/1997, poz. 358).
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 w sprawie organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 65/1992, poz. 331).
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. nr 72, poz. 752).

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Szkoły  i inne placówki oświatowo-wychowawcze zobowiązane są rozwijać różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które wzbogacają proces dydaktyczno-wychowawczy, wpływają na poprawę stanu zdrowia oraz kształtują kulturę wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 3. Wycieczka szkolna jest  formą pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły umożliwiającą uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego lub innych krajów.
 4. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice,      przewodnicy i kierowcy.
 5. O ile w regulaminie jest  mowa o wycieczce dotyczy to wycieczki jednodniowej, kilkudniowej, zagranicznej,  obozów, wyjazdów na zawody, konkursy.

 

 1. CELE WYCIECZEK
 1. Cele poznawcze:

Poznanie regionu, w którym odbywa się wycieczka (ukształtowanie powierzchni, skały, wody, roślinność, zwierzęta, parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, skanseny, muzea, kościoły, dworki, pałace, budowle zabytkowe, umocnienia militarne, zakłady pracy).

 1. Cele kształcące:
  1. umiejętność obserwacji krajobrazu, jego opisywania i porównywania z innymi miejscami;
  2. umiejętność orientowania się w terenie na podstawie Słońca, kompasu, planu i mapy;
  3. umiejętność czytania planów miast i map turystycznych;
  4. umiejętność korzystania z map i przewodników turystycznych przy opracowywaniu tras wycieczkowych;
  5. umiejętność posługiwania się ekwipunkiem turystycznym;
  6. umiejętność organizacji i pożytecznego spędzania czasu;
  7. umiejętność współpracy z innymi osobami;
 2. Cele wychowawcze-kształtowanie postaw. Pozytywny stosunek do:
  1. podstawowych idei humanistycznych (życia, pokoju, miłości, sprawiedliwości, uczciwości);
  2. do siebie (pogoda ducha, samoocena, odwaga, skromność);
  3. do innych osób (życzliwość, tolerancja, uczynność, współczucie, uprzejmość);
  4. do własnego narodu, państwa (historia, język, lojalność, duma, symbole narodowe);
  5. do świata przyrody żywej (rośliny, zwierzęta);
  6. do świata przyrody nieożywionej (skały, gleba, powietrze, woda);
  7. do pracy (zamiłowanie, rzetelność).

4. Wychowanie społeczno-moralne.

 1. punktualność, uprzejmość, życzliwość, wytrwałość, silna wola;
 2. odpowiedzialność za podjęte działania, przygotowanie do życia w zespole;
 3. inwencja twórcza, aktywna postawa, pełnienie różnych ról;
 4. rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu;
 5. poszanowanie kultur, tradycji i obyczajów innych narodów.

 

 1. DOKUMENTACJA WYCIECZKI.
 1. Karta wycieczki zatwierdzona przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora szkoły pozostaje w szkole.
 2. Lista uczestników wycieczki, kopia pozostaje w szkole.
 3. Pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczce.
 4. Regulamin wycieczki należy dostosować do rodzaju wycieczki z uwzględnieniem przepisów BHP. Regulamin powinien być podpisany przez każdego uczestnika wycieczki (do wglądu dyrektora szkoły).
 5. Harmonogram wycieczki – kopia pozostaje u dyrekcji.

 

 1. ZADANIA I OBOWIĄZKI  KIEROWNIKA WYCIECZKI ORAZ OPIEKUNÓW.
  1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel, który ukończył kurs kierowników wycieczek szkolnych lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa.
  2. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
 1. opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
 2. zaplanowanie i zorganizowanie transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia i apteczki pierwszej pomocy;
 3. określenie i podział zadań dla opiekunów wycieczki dotyczących realizacji programu oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami;
 4. zapoznanie uczestników wycieczki z: harmonogramem, regulaminem wycieczki, z zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczki oraz ze sprzętem i ekwipunkiem potrzebnym podczas wycieczki (zebranie z uczestnikami przed wycieczką);
 5. dokonanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki;
 6. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę;
 7. wypełnienie przed wycieczką Karty wycieczki, Listy uczestników podpisanych przez opiekunów, a następnie zatwierdzenie i pozostawienie ich u dyrektora szkoły. Uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dzieci w wycieczce;
 8. po odbytej wycieczce – dokonanie jej oceny i rozliczenia.
  1. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo – w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły– inna pełnoletnia osoba. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.
  2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:
   1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami;
   2. współdziałanie z kierownikiem, pilotem, przewodnikiem w zakresie realizacji programu wycieczki lub imprezy;
   3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
   4. nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań;
   5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

 

 

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Trasa i czas trwania wycieczki muszą być dostosowane do wieku i możliwości uczestników.
 2. Ilość uczniów przypadająca na jednego opiekuna:
  1. wycieczka w obrębie tej samej miejscowości, co szkoła – 1 opiekun/30 uczniów
  2. wycieczka środkami lokomocji w tej samej miejscowości, co szkoła – 1 opiekun/15 uczestników
  3. wycieczka poza miejscowość, w której leży szkoła – 1 opiekun/15 uczniów
  4. impreza turystyczno-krajoznawcza (biwak) – 1 opiekun / 15 uczniów.

 

 1. Wycieczki na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody i leżących powyżej 1000 m. n.p.m. może prowadzić tylko wykwalifikowany przewodnik.
 2. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 3. W wycieczce nie może brać udziału uczeń bez pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Rodzic powinien przekazać kierownikowi informacje o stanie zdrowia dziecka, jego dolegliwościach (choroba lokomocyjna, krwotoki, itp.) oraz podać wykaz stosowanych przez dziecko leków.
 5. Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Kierownik musi się domagać wystawienia przez lekarza po interwencji karty wizyty opatrzonej pieczątką pogotowia lub lekarza.
 6. W przypadku wypadku należy zawiadomić pogotowie ratunkowe, policję, rodziców, dyrektora szkoły.
 7. Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki. Rodzice są zobowiązani do doprowadzenia i odebrania dzieci z miejsca zbiórki. Nie wolno wysadzać dzieci po drodze przejazdu autokaru.
 8. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów.
 9.  Opiekunowie wycieczki obowiązani są sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 10. Na obszarach górskich (Beskidy, Tatry, Sudety) kierownik wycieczki jest zobowiązany do zapewnienia grupie właściwego przewodnika górskiego.
 11. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek rowerowych, których trasa wiedzie drogami publicznymi, powinni posiadać karty rowerowe.
 12. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
 13. Kierowca jest zobowiązany przedstawić kierownikowi wycieczki kartę przeglądu technicznego autokaru. Jeden kierowca może prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawnymi dotyczącymi tej kwestii.
 14. Na żądanie rodziców kierownik wycieczki ma obowiązek wezwać policję w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kierownik, opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 2. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej odbywającej się w dniach zajęć szkolnych są zobowiązani do udziału w zajęciach szkolnych w klasie wskazanej przez wychowawcę klasy.
 3. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Kierownik wycieczki ma obowiązek zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze. Może mieć również wpływ na bezpieczeństwo innych ludzi.

 1. Będąc uczestnikiem wycieczki zobowiązuję się do:
 1. pełnego i aktywnego udziału w realizacji jej programu;
 2. koleżeńskiego, miłego zachowania się, grzecznego i przyjaznego traktowania wszystkich uczestników oraz osób uczestniczących w jej organizacji obsłudze (kierowca, pilot, przewodnicy);
 3. przestrzegania dyscypliny i wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  1. Przyjmuję do wiadomości, że w czasie imprezy:
 1. w jadącym autokarze należy pozostawać na swoim miejscu, nie wolno spacerować, rozpraszać uwagi kierowcy;
 2. uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia wszelkich napojów alkoholowych oraz stosowania innych używek; osoba naruszająca tę zasadę ponosi konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły;
 3. niedozwolone jest samowolne oddalanie się od grupy i opiekunów oraz obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli bez pozwolenia kierownictwa i nadzoru licencjonowanego ratownika;
 4. zabrania się niszczenia sprzętu w miejscach zakwaterowania, w zwiedzanych obiektach oraz pojeździe, którym poruszają się uczestnicy wycieczki;
 5. za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika;
 6. w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza nocna w godzinach ustalonych przez kierownika wycieczki;
 7. uczestnik jest zobowiązany zgłosić kierownikowi wycieczki lub opiekunowi wszelkie problemy zdrowotne i organizacyjne.

 

 1. W trakcie trwania wycieczki wszystkich jej uczestników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do poleceń opiekunów, kierownika imprezy oraz zasad niniejszego regulaminu. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców lub prawnych opiekunów.        W tym przypadku rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do osobistego odbioru ucznia lub pokryci kosztów podróży ucznia i opiekuna, który go będzie eskortował.

 

 

Powyższy regulamin wycieczki został omówiony na spotkaniu organizacyjnym ze wszystkimi uczestnikami
 

w dniu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

PODPISY UCZESTNIKÓW:

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Anonimowa skrzynka
na sygnały
dot. bezpieczeństwa uczniów

kliknij tu aby opisać zdarzenie